මිල ගණන් ලබා ගන්න
ළඟම ශාකාව සොයා ගන්න

කල්බදු

ජීවිත මෙන්ම නිෂ්පාදනයන් ද නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙමින් පවතියි. නමුත් ඔබ Fintrex වෙතින් ලීසිං පහසුකම් ලබා ගත් විට, සෑම විටම අලුත්ම සහ හොඳම දේ ලබා ගැනීමට ඔබට හැකිවේ.

වැඩිදුර කියවන්න

ණය

Fintrex හි අප, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක අංශයට සේවාව සපයමින් මුදල් ප්‍රවාහය අනුව පවත්වා ගෙන යාම පිළිබඳ දැඩි ලෙස විශ්වාස කරමු.

වැඩිදුර කියවන්න

ස්ථාවර තැන්පතු

Fintrex සමඟ ඉතා ඉහළ මට්ටමේ ආයෝජකයන් රැසක් සම්බන්ධ වී සිටින අතර ඔබගේ තැන්පතු වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ඉහළම තත්වයේ පාලනයන් සහ අවදානම් කලමනාකරණ භාවිතයන් යොදා ගනු ලැබේ.

වැඩිදුර කියවන්න

ඉතුරුම් තැන්පතු

Fintrex හි අප, අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ඉතිරි කිරීමේ පුරුද්ද ප්‍රවර්ධනය කිරීම වැදගත් බව දැඩි ලෙස විශ්වාස කරමු.

වැඩිදුර කියවන්න

ප්‍රවෘත්ති සහ විශේෂ අවස්ථා